اپل به دنبال ترکیب نمایشگرهای دو بعدی و سه بعدی است