روایت زاکانی از مقایسه 3 دوره قبل از انقلاب، زمان جنگ و اکنون توسط مقام معظم رهبری