روابط‌عمومی استانداری از حرکت صحیح روابط عمومی دستگاه‌ها حمایت می‌کند