یادواره سردار شهید حسین بادپا در رفسنجان برگزار شد