حکم قطعی دادگاه برای واگذاری محوطه ساسانی لور به تعاونی مسکن فرهنگیان