نماینده اوگاندا در رشته حفظ محفوظات خود را ارائه داد+فیلم