«دکتر سلام» یک طنز فاخر ایرانی را به جامعه ارائه کرد/امیدواریم مسئولین نیز به این طنز توجه کنند