تحقیق و توسعه خط قرمز ما است/مدیریت اجرای پروتکل الحاقی بر مبنای رعایت خطوط قرمز خواهد بود