نمایشگاه عکس «ابر» افتتاح شد؛ عواید فروش برای امور خیریه است