خیرین نسبت به ساخت اماکن ورزشی در نقاط محروم اقدام کنند