با تغییر زون ایران از غرب آسیا به آسیای مرکزی موافقم