قانون رفع موانع تولید اجرا شود/ هدفگذاری صادرات ۲۸۰ میلیون دلاری