آغاز طراحی عملیات الانبار / بیابان های الانبار ، گورستان داعش می شود