فعالیت رسانه ای در بخش اقتصادی مورد غفلت واقع شده است