استخدام کاردان و کارشناس آزمایشگاه در درمانگاه آودیسیان در استان تهران