فرهنگ قرآنی یعنی مقاومت و ایستادگی در مقابل استکبار/ همراهی با کدخدا خوشبختی نمی آورد