پتروشیمی کار را یکسره کرد/ شاگردان حاتمی بر سکوی سوم ایستادند