استاندار کرمان: آماده همکاری با شرکت های ژاپنی در حوزه انتقال آب هستیم