حضور دانشگاه آزاد اسلامی صوفیان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی/بازدید آیت الله هاشمی و میرزاده