برخی‌ها با سکولاریسم خودساخته می‌خواهند نیروهای انقلابی را از صحنه فرهنگی و اجتماعی بیرون کنند