کفاشیان: برای کمک به کشورهای آسیای مرکزی اعلام آمادگی کردیم