واحد فناوری شهرک های صنعتی اردبیل نیازمند تامین اعتبار است