برگزاری جشن پیوند 100 زوج ناشنوا در خمینی شهر اصفهان