اسکندری: قصد کاندیداتوری در انتخابات مجلس را ندارم