واگذاری استقلال و پرسپولیس به خودروسازانی که ۱۲۰۰ میلیارد زیان سالانه دارند سیاسی است