روزانه 30 واگن بار از طریق خط ریلی اینچه برون تردد می کند