اختلاف نظر برسر مبانی اولیه فضای مجازی/ حرف هم را متوجه نمی شویم