قیمت نفت افزایش یافت/کاهش ذخیره نفت آمریکا به کمترین میزان سه هفته گذشته