عضو شورای قانونگذاری فلسطین؛ از زندان به حبس خانگی!