سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گرمی مغان تامین می شود