دولت‌ها ادعای انتقادپذیری خود را با نشان دادن تحمل‌شان نسبت به طنز به اثبات برسانند