نوری: از فرودگاه عربستان منتظر جوسازی عرب ها هستیم | با خلوص و جان دل سکه ها را به تدارکات و تیم پزشکی د