شطرنج بازان تهرانی فاتح مسابقات پیشکسوتان کشور در قزوین