موقعیت خوبی برای طنز در کشور ما آماده شده و سوژه فراوان است