پنتاگون: راهبرد آمریکا در جنگ با داعش تغییر نکرده است