وحدت هویت جامعه اسلامی است/ نمازهای جمعه مشترک رواج یابد