وزیر ارتباطات: برای تحول در وضعیت اینترنت مصمم هستیم