تائید وضعیت فنی و علمی دو ماهواره دانشگاه شریف/سازمان هوا فضا تصمیم‌گیری‌های بعدی را انجام می‌دهد