اقتدار نظام در گرو حفظ ارزش ها و آرمان های انقلاب است