طرح نوشت / ژاوی بارسا را ترک کرد و راهی خاورمیانه شد