آموزش تخصصی مددکاران در دستور کار کمیته امداد در سال جاری