مدیر فوتبال ستیز شبکه سه/ یک رزمی‌کار به جنگ مافیای فوتبال می‌رود!