مشارکت هشت هزار کودک مهابادی در طرح پیشگیری از تنبلی چشم