عکس: ماجرای روشنفکران، شاه قاجار، انرژی هسته ای و نفت!