ماشین 135 میلیونی یک داورجرم است، هدیه گرفتن نمایندگان چطور؟