رییس شورای المپیک آسیا با تغییر زون ایران از غرب به آسیای مرکزی موافقت کرد