خبر: استخدام در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی