نشست نزدیک اعضای اتحادیه اروپا و شورای همکاری در دوحه