سالیا، فوتبالیستی که با رفتنش فوتبال آبادان یتیم شد