افزایش میانگین نرخ نسخ پزشکی تهران/نسخه هشت میلیارد تومانی یک پزشک